Disclaimer

 

Algemeen

Op deze website vind je algemene informatie over de producten en diensten van de bedrijven die deel uitmaken van de Van Mossel Automotive Group (hierna: Van Mossel). Door het verkrijgen van toegang tot deze website en de hierin opgenomen materialen en gegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Van Mossel behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website - inclusief de tekst van deze disclaimer - zonder enige kennisgeving met onmiddellijke ingang te wijzigen.

Aansprakelijkheid

Van Mossel besteedt grote zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van deze website. Desondanks kunnen wij jou niet garanderen dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd volledig, juist en actueel is, dan wel deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel. Van Mossel sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de inhoud en het gebruik van deze website, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Van Mossel.

E-mail verkeer

E-mailberichten en bijlagen daarvan zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. De in e-mailberichten vervatte opvattingen of meningen zijn die van de schrijver en niet per definitie die van Van Mossel.

Indien je niet de geadresseerde bent, verzoeken wij je het betreffende bericht en bijlagen daarvan aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen.

Van Mossel is niet aansprakelijk voor virussen in e-mailberichten en/of bijlagen daarvan.

Van Mossel kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen, ontvangen of verwerken van de inhoud van e-mailberichten.

Internetsites van derden

Op deze website kan verwezen worden naar websites van derden (al dan niet via hyperlinks). Van Mossel draagt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke websites en wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites van de hand. Een link naar een dergelijke website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Van Mossel de website en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

Verplichting voor de gebruiker

De gebruiker van deze website dient zich te onthouden van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden en/of in strijd is met wettelijke bepalingen.

Indien de gebruiker via de website een account aanmaakt, dan dient de gebruiker er voor zorg te dragen dat een eventueel aan de gebruiker verstrekt wachtwoord en ID-naam of nummer zorgvuldig en op een vertrouwelijke plaats wordt bewaard. De gebruiker is en blijft verantwoordelijk voor elk gebruik van zijn account, ook indien dat plaatsvindt door derden.

Vrijblijvende prijzen en offertes

Alle prijzen en offertes die op deze website worden vermeld of via een calculatie tool op deze website worden verkregen, zijn vrijblijvend en (tenzij uit de offerte anders voortvloeit) geen aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. Van Mossel kan zonder nadere aankondiging wijzigingen aanbrengen in de uitvoering of prijs van een aangeboden product of dienst. En alhoewel ook de prijzen met de grootst mogelijke zorg worden vermeld, is Van Mossel niet gebonden aan of aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.

Algemene voorwaarden

Op de levering van producten en diensten door Van Mossel zijn tenzij anders vermeld de navolgende algemene voorwaarden van toepassing:

Aanvullende Algemene voorwaarden

Onderstaande aanvullende algemene voorwaarden zijn van toepassing op koop op afstand naast de BOVAG voorwaarden bij de dealerbedrijven.

Handelsmerken en logo's  

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie zoals teksten, handelsmerken, grafisch materiaal en logo’s berusten bij Van Mossel respectievelijk de relevante rechthebbende. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Mossel of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te gebruiken, distribueren of openbaar te maken.

Betalingen 

Van Mossel accepteert uitsluitend PIN of bankoverschrijvingen als betaling voor de levering van haar diensten en/of producten. Enige uitzondering hierop betreft werkplaats facturen van de Van Mossel autodealer- en/of schadebedrijven waar tot maximaal € 1.000,- per transactie contant kan worden betaald tot 1 januari 2021. 

 

Gebruik van cookies

De Van Mossel Automotive Group (Van Mossel) gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft je Van Mossel toestemming voor het gebruik van noodzakelijke of optimale cookies op onze websites. Als je meer wilt weten over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, raadpleeg onze Privacyverklaring. Specifiek voor sollicitaties raadpleeg onze HR Privacyverklaring. Je kunt de cookie instellingen te allen tijde aanpassen via de link onderaan de website.